Nepal Government Logo

साकेला गाउँपालिका

| डाटा

आवास र सुविधाहरु

बारम्बार प्रयोग गरिएको इन्धन

प्रकाश को प्रमुख स्रोत

सुविधाहरु

पिउने पानीको स्रोत

घरको प्रकारहरु