Nepal Government Logo

साकेला गाउँपालिका

| डाटा

कृषि

नगदे बालीको उत्पादन

खाद्य बालीको उत्पादन

फलफूलको उत्पादन

तरकारीको उत्पादन